Vyberte si, prosím, jazyk:

Podmínky užívání webových stránek

Stránka společnosti ZvolanekDental s.r.o. (dále jen „společnost ZvolanekDental s.r.o.“, dále jen „WEBOVÁ STRÁNKA“), její obsah, design a struktura, je jako celek chráněna autorskoprávními předpisy. Jakékoli její napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na ní umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv.

Rovněž je zakázáno jakékoli neoprávněné zasahování do webového serveru společnosti ZvolanekDental s.r.o. (dále jen „WEBOVÝ SERVER“). Případný neoprávněný zásah do WEBOVÉHO SERVERU může být rovněž občanskoprávně a trestněprávně postižitelný.

Tyto WEBOVÉ STRANKY a obsah na nich nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZvolanekDental s.r.o. kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, přenášeny do jiných systémů, zveřejňovány, přenášeny, distribuovány nebo používány k vytváření odvozených děl. Tyto WEBOVÉ STRÁNKY jsou určeny pouze pro vaše osobní použití. Uživatel těchto WEBOVÝCH STRÁNEK nesmí distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z těchto WEBOVÝCH STRÁNEK, včetně libovolného textu, obrázků, zvuků nebo videa za jakýmkoli obchodním, komerčním nebo veřejným účelem.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání WEBOVÝCH STRÁNEK bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno společnosti ZvolanekDental s.r.o. ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto WEBOVÝCH STRÁNEK ze strany jiných uživatelů,
  • využívat WEBOVÉ STRÁNKY pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto WEBOVÉ STRÁNKY zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • šířit na těchto WEBOVÝCH STRÁNKÁCH zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH uživatel nalezne odkazy na webové stránky třetích subjektů, které mu mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. Společnost ZvolanekDental s.r.o. nemůže tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné. Jestliže uživatel využije některý z těchto odkazů, pak automaticky opustíte WEBOVÝ SERVER.

Společnost ZvolanekDental s.r.o. si ponechává právo provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých WEBOVÝCH STRÁNEK, dále si vyhrazuje právo na změnu, a to i bez předchozího upozornění.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 12. 7. 2013.

Členství

Opening times

Mon – Fri: 9am – 5pm

Enquiry form

Book a consultation or an appointment.

Webdesign Creative Vision s.r.o.
Content management 4site CMS